A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Vaikuttaminen | Kannanotot | Kannanotto hallituksen esitykseen

Kannanotto hallituksen esitykseen

Suomen Kuurosokeat ry 23.3.2016

Miten käy Ailan tammikuussa 2018?

Tuolloin Aila täyttäisi 75 vuotta. Iloisiin juhliin ei olisi aihetta ainakaan, jos nykyhallituksen suunnittelemat lakimuutokset vaikeavammaisten palveluissa astuvat voimaan. Aila ei pääsisi kauppaan kakun ostoon henkilökohtaisen avustajansa kanssa, sillä henkilökohtaista avustajaa hän ei enää saisi. Kulkeminen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun turvin tyssäisi myös siihen paikkaan. Palvelusuunnitelmasta, jossa mietittäisiin ihan tavallisia ratkaisuja Ailan arjen ongelmiin, voisi vain unelmoida.

”Pääseminen” vaikeavammaisten joukkoon on monen seulan takana. Esimerkiksi kuurosokeiden ja vaikea-asteisesti kuulonäkövammaisten kohdalla se tarkoittaa erikoissairaanhoidon erikoislääkäreiden ja muiden erityistyöntekijöiden tekemiä tutkimuksia ja lausuntoja. Itse henkilöltä, Ailalta, vaaditaan merkittäviä panoksia. Hänen on otettava vastaan se, mitä heikennyksiä näössä ja kuulossa tapahtuu. Se ei ole helppoa, vaan kuormittavaa. Kelakin kiukuttelee ja miettii ”kehittämissalkussaan” viittomakielen tulkkauspalvelun heikentämistä.

Itsenäisyytensä voi menettää kuka tahansa perimän tai vaikkapa vain sattumuksen kautta. Kaikista vaikeimmassa elämäntilanteissa elävien ihmisten turvaksi on luotu lainsäädäntöä. Hallituksen esitys purkaa yli 75- vuotiaiden vaikeavammaisten palveluita ei enää tue kotona selviytymistä ihan niissä normaaleissa arjen askareissa.

Kyllä Aila olisi 75-vuotiskakkukahvinsa ansainnut!

Suomessa yleisin kuurosokeutta aiheuttava sairaus on Usherin syndrooma, etenevä kuulonäkövamman yhdistelmä. Kaksoisaistivamma aiheuttaa vakavia vaikeuksia tiedonsaantiin, kommunikaatioon, liikkumiseen ja päivittäisiin arkisiin toimintoihin. Seurannaisvaikutustensa vuoksi, yhteiskunnan tarjoamat kompensoivat palvelut ovat ehdoton edellytys ihmisarvoiseen elämään. Käytännössä tarvitaan henkilökohtaista apua, erilaisia apuvälineitä ja apuohjelmia, liikkumista tukevia palveluita, laadukasta kaksoisaistivamman huomioivaa tulkkauspalvelua, kommunikaatiotaitoista palveluasumista eri muodoissaan, kuntoutusta ja muita yksilöllisiä ratkaisuja. Kaksoisaistivamma on kuormittava sekä toiminnallisesti että henkisesti. Vertaistuen merkitys on suuri sopeutumisessa muuttuvaan aistitilanteeseen.

Hallituksen reformi ja kuurosokeat

Hallituksen reformi kuntien kustannusten karsimisesta vähentämällä niiden tehtäviä ja velvoitteita luo todellisia uhkakuvia kuurosokeiden elämään kuntalaisina ja tulevan maakuntahallinnon alaisina suomalaisina. Tavoitteet vesittävät kuurosokeiden kansalaisten perustuslain mukaisia oikeuksia. Harvoilla kuurosokeilla henkilöillä on ollut mahdollisuus opiskeluun ja sitä kautta työelämään. Suurin osa kuurosokeista elää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa, siis minimitoimeentulolla. Asiakasmaksujen maksaminen minimitoimeentulolla on selkeä uhka toimeentulolle.

Sosiaalihuoltolain 2 § määritellään seuraavasti lain soveltamisalasta:

"Tätä lakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. Sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Jos henkilöllä on muun lain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, on sovellettava niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään."

Kommentti: Käytännössä kunnan viranomaispäätöksissä ei automaattisesti toimita asiakkaan etua tulkiten, vaan saatetaan pidättäytyä kapeimpaan mahdolliseen tulkintaan asiakkaan oikeuksista. Historia osoittanut, että ilman muutoksenhakuja viranomaisten päätöksistä ei ole tähänkään mennessä selvitty. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi määritellä vammaisen henkilön oikeudet ja mahdollisuudet osallisuuteen ja ihmisarvoa kunnioittavaan elämään erityislainsäädännön kautta.

Palvelusuunnitelmat

Hallituksen reformissa esitetään A ja B vaihtoehtoa. VM:n A vaihtoehdossa henkilökohtaiset palvelusuunnitelmia koskevat velvoitteet poistetaan mahdollisuuksien mukaan erityislaeista ja sektorilaeista. Vaihtoehdossa B eli STM:n ja OKM:n mallissa poistetaan mahdollisuuksien mukaan erityislaeista erilliset palvelusuunnitelmia koskevat säännökset. Rajataan nykyistä tarkemmin palvelusuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien tekemistä.

Kommentti: palvelusuunnitelman tulee säilyä erityislainsäädännössä. Vammaispalvelulaissa edellytetään palvelusuunnitelmaa mm. henkilökohtaisen avun päätöstä tehtäessä. Palvelusuunnitelma on kuurosokeille tärkeä asiakirja. Siinä todennetaan erilaisten palvelujen ja tukitoimien tarve ja etsitään yhdessä erilaisten vaihtoehtojen kautta yksilöllinen asiakaslähtöinen ratkaisu. Palvelusuunnitelman kautta kunta saa tietoa alueella olevasta palvelutarpeesta voidakseen suunnitella ja budjetoida resurssejaan.

Oikeus liikkumista tukeviin palveluihin ja erityispalveluihin

Hallituksen reformissa esitetään selkeää ikärajausta. Sitä perustellaan sillä, että se on sekä asiakkaille että lain soveltajille ymmärrettävämpää, kuin sen arvioiminen, johtuuko toimintakyvyn alentuminen ikääntymisestä vai vammaisuudesta. Lakia soveltaessaan viranomaisen on aina huomioitava yksilöllinen tilanne.

Liikkumista tulevat palvelut

Vuonna 2018 esitetään tulevan voimaan 75 vuoden ikäraja liikkumista tukevissa palveluissa. Hallituksen esitys ei huomioi sitä tosiasiaa, että vammaisuus kuten kuurosokeus ei poistu 75-vuotissyntymäpäivien jälkeen. Päinvastoin ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset tulevat kuurosokeuden päälle. Kuurosokeus sinällään jo on syrjäyttävä vamma. Hallituksen reformi kuljetuspalveluiden epäämisestä on aiheuttanut valtaisaa suuttumusta kuurosokeiden keskuudessa. On ihmisoikeuksien vastaista eristää ihminen kotiinsa, kun hän itse ei kykene sieltä aistivammojensa vuoksi itsenäisesti lähtemään. Sosiaalihuoltolain mukaisen harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun myöntäminen on viranomaisen päätöksen alla. Harkinnanvaraisuus on aina tuottanut ongelmia lakia tulkittaessa.

Erityispalvelut

Hallituksen reformi esittää vuonna 2019 ikärajaa 75 vuotta myös muissa vammaisten henkilöiden erityispalveluissa. Tämä koskisi henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja, asumista tukevia palveluita, asunnonmuutostöitä, palveluasumista ja muita vammaispalvelulaissa tarkoitettuja subjektiivisia oikeuksia. Suunnitelmissa on siirtää 75 vuotta täyttäneitä vammaisia henkilöitä vammaispalveluista sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon, asumispalveluihin ja asunnonmuutostöiden piiriin. Tällä arvioidaan saavutettavan 2 miljoonan säästö asiakasmaksujentulojen kautta.

Kommentti: Ikääntyvät kuurosokeat tarvitsevat vammansa takia erityispalveluja myös 75 vuoden jälkeenkin. Erityislakien lisäksi kuurosokeat siirtyvät käyttämään myös yleislakien kautta tulevia palveluita. Yleislakien kautta tulevat palvelut esimerkiksi kotipalvelu tulee turvata asiakkaan käyttämällä kielellä, esimerkiksi viittomakielellä. 

Aikaisemmat kannanotot

 • Suomen Kuurosokeat ry:n kannanotto kuurosokean omaehtoisen, itsenäisen ja hyvä elämän puolesta

 • Suomen Kuurosokeat ry:n kannanotto kuurosokean tulkin / viittomakielen ohjaajan / avustajan käytöstä eri tilanteissa

 • Suomen Kuurosokeat ry:n kannanotto tulkkauspalvelusta


 • Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

  Sivun alkuun

  Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
  Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

  Päivitetty: 23.3.2016 Webmaster