A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Vaikuttaminen | Lait ja asetukset, jotka koskevat kuurosokeita

Lait ja asetukset, jotka koskevat kuurosokeita (ei täydellinen lista):


- Perustuslaki 1999/731
(Ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaudet, oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa.)


- Perustuslaki: 17 §: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (sivu 4)


- Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 2010 / 133
(Yhdenvertaisuus ja maininta kuulonäkövammaiset.)


- Terveydenhuoltolaki 2010/1326
(Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yhdenvertainen palveluiden saatavuus.)


- Sosiaali –ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1326/2010


- Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 1019/2004
(Hoitotakuu, koskee myös apuvälineitä.)


- Sosiaalihuoltolaki 1982/710
(Takaa sosiaalityöntekijän palvelut kunnissa. Uudistumassa!)


- Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005


- Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2009


- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380
(Vaikeavammaisten subjektiiviset oikeudet.)


- Laki sosiaalisista yrityksistä 2003/1351
(tarjota työntekomahdollisuuksia mm. vammaisille henkilöille)


- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812
(Edistää asiakaslähtöisyyttä, hyvää palvelua ja kohtelua.)


- Yhdenvertaisuuslaki 2004/21
(Edistää ja turvaa yhdenvertaisuuden toteutumista.)


- Henkilötietolaki 1999/532
(Yksityiselämän suoja)


- Perusopetuslaki 628/1998
(Erityinen tuki)


- Hallintolaki 434/2003
(Hyvä hallinto ja oikeudenmukainen kohtelu)


- Laki takuueläkkeestä 2010/703
(Perusturva)


- Kotikuntalaki 1994/201
(Oikeus kotikunnan valintaan)


- Laki näkövammaisten kirjastosta 638/1996
(Oikeus valmistaa ääni- ja pistekirjoja)


- Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005
(Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta)


- Kielilaki 423/2003
(Maassa käytettävät kielet)


- Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta 433/2004
(Viittomakieli mainitaan sekä viranomaisen velvollisuus tulkkauksesta.)


- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
(Äidinkielen huomioiminen ja esim. kuntoutussuunnitelman laatiminen.)


- Vanhuspalvelulaki tulossa voimaan 7/2013
(Yksilöllinen hoito ja huolenpito, palvelusuunnitelma, aikaraja palveluiden tuottamiselle.)


- Laki omaishoidon tuesta 2005/ 937
(Vammaisen henkilön kotona tapahtuva hoito.)


- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 2009/569
(Valinnanmahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.)


- Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 2005/1184
(Vammaisten asuntojen korjaukseen avustusta)


- Laki vammaisetuuksista 2007/570 ja vammaistukiasetus 1988/989
(Kuukausittain myönnetyt tuet kompensoimaan kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja sekä selviytymistä.)


- Sairausvakuutuslaki 2004/1224
(Laki mm. työkyvyttömyystilanteisiin)


- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734
(Kun maksut menevät tietyn rajan yli, saa avohoidon palvelut maksutta.)


- Tuloverolaki 1992/1535
(Kun veronmaksukyky on alentunut huomattavasti, invalidivähennykset verotuksessa.)

- Asumistukilaki 1975/408 ja laki eläkkeensaajan asumistuesta 2007/571
(Kun on pienet tulot, saa tukea asumiseen.)


- Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista 2012/916
(Ammatinvalinta ja uraohjauspalvelut. Valtion tulee huolehtia työmarkkinoiden toimivuudesta.)


- Tieliikennelaki 1981/267
(Vammaisen pysäköintilupa)


- Autoverolaki 1994/1482
(Vuosittaisen autoveron maksusta vapautuminen.)Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 18.11.2013 Webmaster