Erityisryhmät huomioitu hallitusohjelmassa

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma julkistettiin maanantaina 3.6. Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta iloitsee erityisryhmien huomioimisesta ohjelmassa. Toteutuessaan se parantaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa.

Vaaliteeseissämme esitimme, että yhdenvertaisen osallistumisen ja liikkumisen vapaus on turvattava. Korostimme erityisesti oikeutta toimiviin tulkkaus- ja kuljetuspalveluihin. Seuraavassa on esimerkkejä meille tärkeistä asioista hallitusohjelmassa.

Tulkkaus- ja kuljetuspalvelut

”Kelan hallintoa ja sen järjestämien palveluiden toimivuutta selvitetään. Selvitetään siirtyminen rekisteröitymismenettelyyn tietyissä Kelan nyt kilpailuttamissa palveluissa. Arvioidaan Kelan ja kuntien kuljetuspalveluiden toimivuutta uuden taksilain aikana ja tehdään tarpeelliset muutokset”

”Tehdään liikennepalvelulain arviointi”

”Taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta. Erityisesti kohdattuihin epäkohtiin (esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus) pyritään etsimään ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa. Kela-taksien kilpailutuskäytännöt vaativat myös uudelleenarviointia”

Vammaispalvelut

”Oikea-aikaisuus ja yksilölliset palvelutarpeet ovat haasteita vammaispalveluissa. Vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta”

Esteettömyys ja saavutettavuus

”Sähköisten palveluiden esteettömyyttä parannetaan. Erityistä huomioita kiinnitetään viranomaiskieleen. Selkokielen käyttöä lisätään, jotta palvelut olisivat kaikkien saatavilla. Viranomaispalveluja kehitetään sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja”.

Viittomakieli

Viittomakieli nousee hallitusohjelmassa esiin useassa kohdassa:

”Laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet”

”Turvataan kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä erityisesti ruotsin ja saamen kielellä sekä viittomakielellä”

”Vahvistetaan kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä”

”Perustetaan laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista”

”Selvitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi”

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt

”Vahvistetaan sote- järjestöjen toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta”

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta kiittää hallitusohjelman valmistelussa mukana olleita.

Koko hallitusohjelma on nähtävissä verkossa valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa www.valtioneuvosto.fi.