Kuntoutuspalvelut

Kuulonäkövamma aiheuttaa erilaisia haasteita ja avun tarvetta arjessa. Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla mietimme ja harjoittelemme moniammatillisessa työryhmässä keinoja haasteiden helpottamiseksi kuntoutujan arjessa.

Suomen Kuurosokeat ry toteuttaa Kelan rahoittamaa vaativaa ja harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta kuulonäkövammaisille ja heidän perheilleen. Kuntoutustyöntekijöillä on laaja-alainen erityisosaaminen kuulonäkövammaisten kuntoutuksesta. Valtakunnalliset kuntoutuspalvelut on tarkoitettu vastavammautuneille, kuulonäkövammaisille ja aistimonivammaisille henkilöille.

Yleistietoa yhdistyksen tuottamasta kuntoutuksesta

Kuntoutus toteutetaan Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella. Turvallisissa ja esteettömissä kuntoutus- ja majoitustiloissa on huomioitu kaikenikäisten kuulonäkövammaisten erityistarpeet. Näitä ovat muun muassa värikontrastit, riittävä ja häikäisemätön valaistus, kaiuttomuus sekä itsenäistä liikkumista helpottavat opasteet.

Milloin haen kuntoutukseen

– Arjessa itsenäinen toimiminen on hankalaa

– Kuulon ja/tai näön tilanne on muuttunut

– Tarvitset tietoa apuvälineiden käytöstä, vaihtoehtoisista kommunikointikeinoista, jäljellä olevan näkökyvyn, kuulon ja muiden aistien käyttämisestä.

– Elämässäsi on tapahtunut tai tapahtumassa muutos

– Oman ja perheen jaksaminen mietityttää; kuinka voidaan tukea psyykkisiä voimavaroja

– Vertaistuen tarve

Miten haen kuntoutukseen

Keskustele kuntoutustarpeestasi sairaalan kuntoutusohjaajan, hoitavan lääkärin tai Suomen Kuurosokeat ry:n palveluasiantuntijan kanssa. He auttavat sinua kuntoutukseen hakeutumisessa.

Kuntoutukseen hakeutuessasi tarvitset kuntoutussuunnitelman tai lääkärin B-lausunnon, jonka saat julkisesta terveydenhuollosta. Toimita kuntoutushakemus liitteineen Kelaan. Kela lähettää sinulle kuntoutuspäätöksen. Mikäli päätös on jostain syystä kielteinen, toivomme, että ilmoitat asiasta meille. Kela ei ilmoita kielteisistä päätöksistä palveluntuottajalle.

Aikuinen: harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Harkinnanvarainen yksilökuntoutukseen voit hakea, jos olet kuulonäkövammainen ja kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta. Kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyöty ovat perusteltavissa. Harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen ei ole ikärajaa.

Kuntoutujia leipomassa kurssilla. Vieressä seuraavat työntekijä ja tulkki.

Kuntoutuksen tavoitteena on vastata kuntoutujan kuntoutumistarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, jotta hänellä olisi jatkossa valmiuksia toimia mahdollisimman itsenäisesti ja täysipainoisesti omassa arjessaan ja elinympäristössään. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä tukee kuntoutujaa henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Tässä mallilomake, jossa on korostettu tärkeitä kohtia.

Lapset ja nuoret: vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

Yksilöllistä kuntoutusta järjestetään lapsille ja nuorille, joilla on kuulonäkövamma ja/tai aistimonivamma. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että osallistujalla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Vanhemmat ja sisarukset osallistuvat kuntoutusjaksolle Kelan päätöksen ja lapsen tai nuoren kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Omaisten osallistuminen tukee merkittävästi jaksolla opittujen taitojen ja toimintamallien siirtymistä osaksi arkea.

Lapsi hyppii, aikuinen pitää hänen käsistään ja seuraa.

Moniammatillinen työryhmä suunnittelee kuntoutuksen ohjelman yhteistyössä kuntoutujan ja omaisten kanssa. Ohjelman sisällöissä huomioidaan kuntoutujan kommunikaatiovalmiudet, ikä ja kehitystaso. Vuorovaikutustaitojen ja aistien käytön harjoittelu on keskeinen osa kuntoutusta kaikilla ohjausalueilla. Kuntoutusjaksolla perheelle on yhteistä ja eriytettyä ohjelmaa.

Myös aistimonivammainen lapsi tai nuori voi hyötyä kaksoisaistivammakuntoutuksesta. Usein moniaistivammaisilla henkilöillä on vamma tai sairaus, esim. CP-vamma, kehitysvamma tai Downin oireyhtymä, jolloin kuulonäkövammaisuus saattaa jäädä huomioimatta. Kaksoisaistivammakuntoutus tukee arjen toimintojen sujuvuutta, osallisuutta, sekä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Tässä mallilomake, jossa on nostettu tärkeitä kohtia esiin.

Lisätietoa

Kela on koonnut sivuillensa tietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta

Kuntoutuspalveluiden esitteen ja muita tulostettavia materiaaleja löydät materiaalipankista.

Hanna Tenhunen
palveluvastaava, kuntoutus
0400 965 671
hanna.tenhunen(at)kuurosokeat.fi

Kuntoutuksen yhteinen sähköposti: kuntoutus(at)kuurosokeat.fi