Organisaatio

Organisaatiokaavio

Organisaatiorakenteesta on tehty kaavio. Kaaviossa on ylimpänä vuosikokous, sen alapuolella hallitus. Hallituksen alapuolella on toiminnanjohtaja, joka vastaa koko yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. Toiminnanjohtajan alapuolella on talous- ja hallintopäällikkö ja hänen allaan johtoryhmä. Vuosikokouksen, hallituksen, toiminnanjohtajan, talous- ja hallintopäällikön ja johtoryhmän laatikot ovat yhtä leveitä. Se tarkoittaa, että nämä tahot vastaavat osaltaan kaikista yhdistyksen toiminnoista. Näiden viiden laatikon alla on yhdistyksen operatiivista toimintaa johtava johtoryhmä.

Koko yhdistyksen johtoryhmän alla on rinnakkain järjestötoimintojen ryhmä ja kuntoutumis- ja asumispalveluiden ryhmä (KAPryhmä). Järjestöryhmä ohjaa järjestötoimintoja. KAPryhmä ohjaa kuntoutumis- ja asumispalveluiden toimintoja.

Hallituksen puheenjohtaja on toiminnanjohtajan esimies. Toiminnanjohtaja on talous- ja hallintopäällikön, palveluesimiesten ja palveluohjaajan sekä hallintosihteerin esimies.

Järjestötoiminta

Toiminnanjohtaja vastaa järjestötoiminnasta. Järjestötoimintojen päälliköiden lähiesimiehenä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

Järjestötoimintaa ovat:

1. jäsen- ja järjestöpalvelut: lähiesihenkilö talous- ja hallintopäällikkö
2. aluepalvelut, sopeutumisvalmennus ja tapahtumat: lähiesihenkilö järjestöpäällikkö
3. kommunikaatiopalvelut: lähiesihenkilö ICT-päällikkö
4. ICT-palvelut: lähiesihenkilö ICT-päällikkö

Kuntoutumis- ja asumispalvelut

Toiminnanjohtaja vastaa kuntoutumis- ja asumispalveluista ja toimii palveluvastaavien ja asiakkuusvastaavan esihenkilönä.

Kuntoutumis- ja asumispalveluita ovat:

1. Asumisen palvelut: lähiesihenkilö asumisen palveluvastaava

  • yksittäiset asunnot
  • ryhmäkoti
  • Kotipolku

2. Kuntoutuspalvelut: lähiesihenkilö kuntoutuksen palveluesihenkilö

3. Täysihoito: lähiesihenkilö täysihoidon palveluesihenkilö

Tukitoiminnot

Järjestötoiminnan ja kuntoutumis- ja asumispalveluiden alapuolelle on sijoitettu koko yhdistyksen yhteiset tukitoiminnot.

Tukitoimintoja ovat: talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä ja sisäinen ICT: lähiesihenkilö talous- ja hallintopäällikkö.


Strategia 2021-2025

Hallitus hyväksynyt 19.3.2024


1. Yhdistyksen visio 

Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat ovat yhdenvertaisia ja itsenäisiä yhteiskunnan jäseniä. 

2. Yhdistyksen missio 

Suomen Kuurosokeat ry toteuttaa kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa toimintaa sekä tukee heitä julkisten palvelujen piiriin hakeutumisessa. Järjestö tukee vertaistoimintaa, arvostaa asiakkaidensa asiantuntemusta ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeusalan johtava asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tekee kuurosokeutta tunnetuksi ja edistää asiakkaidensa oikeuksien toteutumista. 

3. Järjestöllä on viisi strategista päätavoitetta, niiden osatavoitteet ja näitä tukevat toimenpiteet 

Päätavoite 1 on kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen 

Osatavoitteet:

1.1.    Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat kokevat itsensä arvostetuiksi jäseniksi omassa yhteisössä ja yhteiskunnassa
1.2.    Kuulonäkövammaisilla ja kuurosokeilla on riittävät ja ajantasaiset tiedot yhteiskunnan tarjoamista tuista ja palveluista ja yhdistys tukee niiden saavutettavuutta 
1.3    Yhdistys tuottaa ja tarjoaa sellaisia kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden tarvitsemia palveluja ja tuen muotoja, joita julkinen palvelujärjestelmä ei tuota

Tavoitteen 1 toimenpiteitä

•    Edistetään kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden osallisuutta yhteiskuntaan. 
Tärkeä osa osallisuutta ovat toimivat tulkkauspalvelut.
•    Tarjotaan kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille saavutettavaa tietoa yksilöllisesti. Viestintäsuunnitelman päivittäminen. 
•    Vaikutetaan yhteiskunnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Vaikuttamistyön ja oikeuksienvalvonnan organisointi käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 
•    Turvataan kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille toteutettava toiminta myös tulevaisuudessa vaikuttamalla yhteiskunnan päättäjiin. 
•    Turvataan yhdistyksen toimintaedellytykset varmistamalla riittävä järjestön rahoitus. Varainhankintasuunnitelman päivittäminen.

Päätavoite 2 on lisätä Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnan houkuttelevuutta ja siten kasvattaa jäsenistön ja toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrää.

Tavoitteen 2 toimenpiteitä

•    Parannetaan yhdistyksen näkyvyyttä ja imagoa. Viestintäsuunnitelman päivitys. Tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät parantavat imagoa.
•    Tavoitellaan myös potentiaalisia kohderyhmiä. Ikääntymisen myötä heikkenevän kuulon ja näön asiakkaiden tavoittaminen. Parannetaan jäsenhankintaa ja yhdistyksen kiinnostavuutta jäsenetuja kehittämällä.
•    Kehitetään toimintaa nuoria kiinnostavaksi. Kehitetään nuorten keskinäistä yhteydenpitoa. Aktivoidaan nuorten keskustelukanavia. Järjestetään nuorten kokoontuminen syyskokouksen yhteyteen.
•    Lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille kohdennettuja tapahtumia. Vahvistetaan lapsiperheiden tiedonsaantia ja vuorovaikutusta.
•    Kartoitetaan kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden tarpeita, mitä toimintaa tarvitaan, mikä toiminta houkuttelee uusia asiakkaita ja miten asiaan voidaan vaikuttaa. Toteutetaan varsinaisten jäsenten palvelutoivekysely 2024.
•    Otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä uusiin jäseniin ja toimintaan osallistuviin sekä järjestetään heille vertaistuellisia tapaamisia. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään uusille jäsenille tapaaminen.
•    Arvioidaan ja tarkistetaan jäseneksi liittymisen kriteerit, hallitus on perustanut sääntötyöryhmän
•    Tarkistetaan jäsenedut ja kehitetään jäsenetuja houkuttelevammiksi, nykyisiä jäsenetuja mm. Tuntosarvi-lehti, rahastoavustukset, vuosikokoukset ja teemapäivät
•    Huomioidaan eri kommunikaatiotavat, esim. viittomakielet toimintaa järjestettäessä.

Päätavoite 3 on lisätä tietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta yhteiskunnassa ja erityisesti julkisissa palveluissa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa

Osatavoitteet:

3.1.    Kuulonäkövammaisuuteen ja kuurosokeuteen liittyvä tieto kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa lisääntyy 
3.2.    Tarjotaan tietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta varhaiskasvatukseen, peruskouluun, toisen asteen sekä muuhun opetukseen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla

Tavoitteen 3 toimenpiteitä

•    Kirjoitetaan artikkeleita sidosryhmien julkaisuihin sekä medialle.
•    Laaditaan kannanottoja ja lausuntoja.
•    Toteutetaan tiedotuskampanjoita.
•    Kouluille ja oppilaitoksille tarjotaan kuurosokean kohtaamisen -luentoja, joissa tiedotetaan kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta. Ne toteutetaan ensisijaisesti läsnäolotapahtumina, mutta ne on mahdollista toteuttaa tilanteen vaatiessa myös etänä. 
•    Sosiaali- ja terveysalalle tarjotaan tietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta palvelua tuottamassa olevan työntekijän näkökulmasta esim. saattohoitokoulutus sekä kuulonäkövammainen terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa.

Päätavoite 4 on, että julkisen sektorin palveluissa osataan hyödyntää kuulonäkövammaisuuteen ja kuurosokeuteen liittyvää järjestölähtöistä osaamista ja kokemustietoa.

Tavoitteen 4 toimenpiteitä

•    Verkostoidutaan sote-alan eri toimijoiden kanssa ja järjestetään heille koulutusta kuurosokeudesta ja järjestön erityisosaamisesta. 
•    Kokemusasiantuntijoiden koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen 2024. Varmistetaan kokemusasiantuntijoiden riittävä määrä alueellisesti ja osaaminen julkisen sektorin toimijoiden kouluttajina. Tehdään kooste kokemusasiantuntijoista vuosilta 2017-2023.
•    Järjestetään perehdytystä ja täydennyskoulutusta työntekijöille osaamisen varmistamiseksi.

Päätavoite 5 on kehittää järjestön toiminta- ja johtamiskulttuuria ja siten turvata organisaation vaikuttava toiminta

Tavoitteen 5 toimenpiteitä

•    Selkeytetään asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tarkentamalla rooleja ja aikatauluja operatiivisen ja strategisen johtamisen välillä.
•    Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa
•    Toteutetaan hallituksen ja laajennetun johtoryhmän vuosittainen palautepäivä toukokuun hallituksen kokouksen yhteydessä. 
•    Yhdistyksen puheenjohtajan ja laajennetun johtoryhmän kokous kerran vuodessa.
•    Tammikuussa järjestetään hallituksen perehdytyspäivä ja helmikuussa strategiapäivä. Tarvittaessa voidaan järjestää muita strategiakäsittelyjä vuoden aikana.

4. Strategian seuranta

Hallitus käy yhdessä johtoryhmän kanssa strategian läpi vuosittain strategia- ja neuvottelupäivässä seuraavaa vuotta suunniteltaessa. Strategian toimenpiteitä päivitetään tarvittaessa rullaavasti. Ennen strategiajakson päättymistä suunnitellaan ja toteutetaan strategian kokonaisuudistus. 


Tavoiteohjelma 2014-2025

Tavoiteohjelmassa esitetään Suomen Kuurosokeat ry:n arvot ja päämäärät sekä niiden toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Tavoiteohjelma osoittaa, mihin suuntaan kuurosokeat haluavat itse suunnata kuurosokeustyötä seuraavan kymmenen vuoden aikana Tavoiteohjelma on katsottavissa viitottuna videona sekä PDF-tiedostona.

Yhdistyksen tavoiteohjelma vuosille 2014-2025 viitottuna videona