Oikeuksienvalvonnan lausunto päihdehuollon ja vammaispalvelujen asiakirjarakenteista

 

THL:n lausuntopyyntö: Päihdehuollon ja vammaispalvelujen asiakirjarakenteet

Koko lausunto on luettavissa tästä linkistä.

Tiivistelmä

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki velvoittaa kirjaamaan sosiaalihuollon asiakastietoja määrämuotoisesti, eli samalla tavoin. Sosiaalihuollossa on yli kaksisataa kansallisesti määriteltyä asiakasasiakirjaa, jotka on kehitetty yhteistyössä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee määräystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja tietosisällöistä, joita kirjaamisessa jatkossa hyödynnetään.  Ennen määräyksen antamista THL haluaa varmistua asiakirjarakenteiden sisällöllisestä ja teknisestä laadusta, ja sen vuoksi THL on pyytänyt niistä lausuntoja.

Lausuntokierros koski vammaispalveluja ja päihdehuoltoa, joissa kommentoitavia asiakirjoja on 27 kappaletta.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmä kommentoi 9.11.2020 lausunnossaan neljää vammaispalveluihin liittyvää asiakirjapohjaa: vammaispalvelujen palvelutarpeen arviota, vammaispalvelujen palvelusuunnitelmaa, vammaispalveluhakemusta ja vammaispalvelupäätöstä.

Tehtävämme oli kommentoida asiakirjojen kysymysten järjestystä, asettelua, käsitteistöä ja tarpeellisuutta. Totesimme, että asiakirjojen tekstin pitää olla riittävän suurta ja vastauksille pitää olla riittävästi tilaa.

Mikäli hakemus on sähköisessä muodossa, lomake tulee olla täytettävissä apuvälineohjelmien avulla. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus täyttää hakemus myös paperiversiona.

Asiakkaan äidinkieli, kommunikaatiotapa ja mahdollinen tulkkaustarve on kysyttävä heti lomakkeiden perustiedoissa. Lisäksi muistutimme, että palvelutarpeen arviointia ei voida järjestää, jos asiakkaalla ei ole tarvitsemaansa tulkkia paikalla. Viranomaisella on vastuu tulkkauspalvelun järjestämisestä.

Huomautimme, että lomakkeissa on tarpeen kysyä vain sellaisia tietoja, jotka vaikuttavat haettuun palveluun.

Toimintakykyä koskevien kysymysten on sisällettävä tiedot asiakkaan kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Painotimme ICF-luokitusta, jossa kuvataan kattavasti henkilön toimintakykyä ja toimintarajoitteita. On myös selvitettävä asiakkaan mahdollisuudet toteuttaa itseään sekä mahdollisuudet vertaistukeen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Apuvälineisiin liittyen pyysimme, että lomakkeen ohjeistuksessa mainittaisiin esimerkkejä erilaisista apuvälineistä, kuten näön ja kuulon, tiedonsaannin-, turvallisuuden- tai liikkumisen apuvälineistä. Näiden myöntäjätaho on hyvä olla näkyvissä. Mainitsimme, että on selvitettävä myös apuvälineiden käytön ohjaus sekä korjaus- ja päivitystarpeet.

Asiakirjoissa on mainittava millä tiedonsaantitavalla asiakas saa asiakirjat, esimerkiksi pisteillä tai asiakkaalle saavutettavassa muodossa sähköisesti.

THL:n tavoitteena on antaa määräykset asiakirjojen rakenteesta vuonna 2021.

Kuva: Pixabay