Vaikuttaminen ja oikeuksienvalvonta 2023

Kokouksia on ollut kymmenen kertaa 1.2., 1.3., 4.4. 10.5., 6.6., 28.8., 13.9., 17.10., 14.11. ja 13.12. Lisäksi on kokoonnuttu useita kertoja pienemmällä kokoonpanolla lausuntoja, kannanottoja sekä kirjelmiä laadittaessa.

Lausuntoja on laadittu 12 kpl. Kannanottoja ja kirjelmiä 5 kpl

Lausunnot

7.2.2023 Lausunto Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

”On tärkeää, että järjestöjen varainhankinnan helpottamiseksi tehdään ohjeistus. Järjestöjen resurssit tehdä omaa varainhankintaa vaihtelevat, käytännössä isot syövät näkyvyydessä pienet. Tällä hetkellä STEA ei hyväksy varainhankinnan kustannuksia avustuskohteelle.”

”Vammaisjärjestöt eivät voi toteuttaa varainhankintaa nostamalla jäsenmaksuja, sillä pääsääntöisesti jäsenet ovat vähävaraisia. Esimerkiksi tekemämme asiakastyö tai muu osallisuutta tukeva toiminta on oltava kaikkien kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten saatavilla.”

”Pienten järjestöjen saamat lahjoitukset tai testamentit ovat yleensä satunnaisia ja varainkeruukampanjoita on vaikea toteuttaa taloudellisesti kannattavana. Lahjoitus tai testamentti voi olla kohdennettu tiettyyn toimintaan tai kohteeseen, esim. lapsiin tai esimerkiksi jäsenten opintojen tukemiseen.  Satunnaiset lahjoitukset ja testamentit eivät saa rajoittaa tai supistaa järjestön rahoitusta.”

22.5.2023 Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

”Asiakaspalveluvelvoitteen tulisi kattaa myös mahdollisuus kasvokkaiseen asiointiin. Joillekin kuurosokeille tai kuulonäkövammaisille henkilölle verkossa tai puhelimitse asioiminen on hankalaa tai jopa mahdotonta.

Takaisinsoittopalvelu ei toimi tulkkauspalveluasiakkaiden kanssa, sillä tulkki ei välttämättä ole paikalla, kun soitetaan takaisin. Tulkkitilauksia varten tarvitaan tarkka kellonaika, jolloin tulkki on asiakkaan käytettävissä ja takaisinsoiton ajankohta ei yleensä ole tiedossa.”

”Rahan tallettaminen omalle tilille tulisi olla maksutonta. Talletusautomaatit eivät ole kaikille saavutettavia eivätkä turvallisia: talletusautomaatin käyttäminen edellyttää monelle kuurosokealle tai kuulonäkövammaiselle avustajan käyttämistä. Talletusautomaatit ovat julkisilla vilkkailla paikoilla. Talletusautomaattien käyttöturvallisuutta tulisi kuitenkin parantaa, jotta kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset voisivat niitä käyttää.  Automaattien tulisi olla kopeissa, joiden oven voi sulkea ja asiakas olisi turvassa ulkopuolisten katseilta. Koppiin on mahduttava pyörätuolilla ja avustajan kanssa.”

8.6.2023 Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2024-2028 strategiset tavoitteet paperin kommentointi

11.8.2023 Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Kannatimme vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä. ”Kustannusvaikutusten arviointi tulee tehdä huolella ja vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, sillä vammaispalvelulaki sisältää useita subjektiivisia oikeuksia, kuten kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu. Subjektiiviset oikeudet eivät voi olla säästökohde, erityislain tulee turvata tarvittavat palvelut vammaisille henkilöille.”

”Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2016. Kansallisen lainsäädännön on tuettava tämän sopimuksen tavoitteita siitä, että kaiken ikäisillä vammaisilla henkilöillä on käytössään tarvitsemansa yksilölliset palvelut. Vammaisten henkilöiden arjessaan tarvitsemat palvelut mahdollistavat työssäkäynnin, opiskelun, perhe-elämän, vapaa-ajan harrastukset, sosiaaliset suhteet ja yhteiskunnallisen osallistumisen.”

24.8.2023 Lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta

”Esitämme, että esteettömyysvisiossa mainitaan EU:n vammaiskortti. Kuurosokeilla ja kuulonäkövammaisilla henkilöillä on tässä vammaiskortissa A-merkintä, joka tarkoittaa, että henkilökohtainen avustaja tai tulkki matkustaa asiakkaansa mukana maksutta.

Julkisen liikenteen esteettömyyttä on myös osaava henkilökunta, joka on koulutettu kohtaamaan myös erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Vammaisjärjestöjen asiantuntijuus tulee huomioida koulutuksia suunniteltaessa.”

6.9.2023 Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeäminen

”Suomen Kuurosokeat ry esittää, että lausuntopyynnössä mainitut kahdeksan matkustajaterminaalia on säilytettävä avustajapalvelua tarjoavina matkakeskuksina. Lisäksi esitämme avustajapalvelun malliksi VR:llä käytössä olevaa avustajapalvelua, jonka voi tilata yhdestä valtakunnallisesta ja maksuttomasta numerosta. Avustajapalvelun voisivat tuottaa esimerkiksi vartiointiliikkeet VR:n tapaan.”

6.9.2023 Vastasimme Kansalaisareenan kyselyyn hallitusohjelman vaikutuksista vapaaehtoistoimintaan

”Kaksoisaistivamma aiheuttaa vakavan haasteen tiedonsaantiin ja supistaa merkittävästi mahdollisuuksia osallistua ja lähteä mukaan itseään kiinnostaviin vapaaehtoistehtäviin.

Järjestöjen rahoituksella ylläpidetään mm. kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten vapaaehtoistoiminnan mahdollistavaa koordinaatiotyötä. Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten henkilöiden toiminta vapaaehtoiskentällä edellyttää vahvaa tukea taustajärjestöstä. Viittomakieliset kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat ovat erityisen heikossa asemassa kommunikaatiohaasteiden takia.”

14.9.2023 Lausunto Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

”Suomen Kuurosokeat ry:n näkemys on, että yleisavustus, kohdennettu yleisavustus, hankeavustus ja investointiavustus on hyvä rakenne ja sen pitäisi näkyä selkeämmin. Järjestön on helpompi suunnitella toimintaa pitkäjännitteisesti, kun avustuslajit ovat selkeät kohdennettu niihin toimintoihin, jotka on katsottu yhteiskunnallisesti tarpeellisiksi. Luottamushenkilövetoisesti toimiva järjestö ei välttämättä pysty samalla tavalla pitkäjännitteiseen toimintaan, kuin palkkatyövoimalla toimiva organisaatio.”

”Avustusten hakemisen tulee olla järjestöille suhteellisen helppoa ja hallinnollisen taakan tulee olla oikeassa suhteessa rahoitukseen nähden. Merkittävä osa järjestötyöstä tehdään taloudellisesti heikommassa asemassa olevien parissa.”

18.9.2023 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

”Kuulonäkövammaiselle ja kuurosokealle nuorelle on nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha ovat erittäin tärkeitä. Kaksoisaistivamma heikentää huomattavasti opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia ja vaikuttaa toimeentuloon sekä opintojen aikana että niiden jälkeen. Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan tasojen lasku lisää todennäköisesti kustannuksia toimeentulotuen ja yleisen asumistuen kohdalla. Myös motivaatio osallistua ammatilliseen kuntoutukseen voi laskea.”

15.11.2023 lausunto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun markkinavuoropuhelu, 1. vaihe

”Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus. Järjestämme mielellämme koulutusta kuurosokean ja kuulonäkövammaisen henkilön kohtaamisesta. Kuurosokealle ja kuulonäkövammaiselle tulkkauspalvelun käyttäjälle tulkkauspalvelu voi olla ainoa keino saada tieto, olla vuorovaikutuksessa ja osallistua. Laajempi tietämys kuurosokeuden ja kuulonäkövammaisuuden seurannaisvaikutuksista lisää asiakasymmärrystä ja mahdollisuutta asiakaslähtöiseen palvelukokemukseen.”

7.12.2023 Vastasimme KANEN:n Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kyselyyn pankkipalveluista

”Pankin palvelumaksut ovat pienelle yhdistykselle kohtuuttomat. Esimerkiksi varainhankinnan tilin palvelumaksut olivat viime vuonna 250 euroa, vaikka tilitapahtumia oli vain muutama. Monen pienen yhdistyksen rahoista suuri osa menee näihin maksuihin. Myös käteisen tallettaminen on hankalaa ja kallista.”

8.12.2023 lausunto Säädösvalmistelun kuulemisoppaan uudistaminen

”Kuulemiset on järjestettävä esteettömissä tiloissa. Tämä tarkoittaa sekä liikkumisesteettömyyttä että aistiesteettömyyttä. Tilan on oltava kaiuton, tasaisesti ja riittävästi valaistu sekä siellä tulee olla käytettävissä induktiosilmukka. Yleistulkkaus viittomakielelle on järjestettävä.

”Kuulemistilaisuuksissa on huomioitava se, että vammaisten henkilöiden tulkkauksiin kuluu enemmän aikaa. Tästä syystä kuulemistilaisuuksiin on varattava riittävästi aikaa.”

Lausuntoajan suosituksessa annetaan ymmärtää, että lausuntopyyntö voi tulla nopeammallakin aikataululla kuin 6 viikkoa. Tämä voi aiheuttaa ongelman niille sidosryhmien edustajille, jotka tarvitsevat tekstiin tulkitsemisapua, kuten tulkkausta viittomakielelle. Tällaisia henkilöitä ovat mm. kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset.”

”Sidosryhmien organisaatioissa työskentelee myös eri tavalla vammaisia, mm. kuurosokeita ja kuulonäkövammaisia henkilöitä, joiden mahdollisuus työskentelyyn riippuu käytettävien materiaalien ja verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Esimerkiksi kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset lukevat verkko- ja muita digitaalisia sisältöjä erilaisilla ruudunlukuohjelmilla ja/tai pistenäytöllä.”

Kannanotot ja kirjelmät

22.2.2023 Olimme mukana 12 järjestön kanssa esittämässä vammaispalvelulain hylkäämistä.

Perusteluna oli mm seuraava:

”Monissa asiantuntijalausunnoissa ja perustuslakivaliokunnassa esiin tuodut oikeudelliset ongelmat on lain valmistelun viimeisissä vaiheissa sivuutettu. Huomattava oikeudellinen ongelma liittyy vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tämä on syrjivää ja vastoin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta.”

23.2.2023 Kansalaisareenan tavoitteet eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan kannanotto

Olimme mukana 60 muun järjestön kanssa allekirjoittamassa kannanottopaperin

Ydintavoitteet olivat:

”Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rahoituksen tulee olla riittävää, pitkäjänteistä ja siiloja purkavaa.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen on huomioitava julkishallinnossa.

Kansalais- ja demokratiataitoja on kasvatettava läpi oppijan koulutuspolun.”

25.8.2023 Kirje Yhdenvertaisuusvaltuutetulle

”Suomen Kuurosokeat ry on toistuvasti joutunut huomauttamaan Kelaa vammaisten tulkkauspalvelun ongelmista. Nämä ongelmat vaarantavat ja estävät kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten henkilöiden yhdenvertaisen osallistumisen ja osallisuuden sekä aiheuttavat suoranaisia vaaratilanteita.”

16.10.2023 Pohjoismaisten kuurosokeusyhdistysten yhteinen Vetoomus kansallisille hallituksille

”Pohjoismaiden kuurosokeusalan järjestöt vetoavat nyt yhdessä kansallisiin hallituksiin, jotta

-yksilöllisen tarpeen mukainen vammaisten tulkkauspalvelu on kaikissa tilanteissa käytettävissä

-viittomakielen tulkkien koulutus jatkuu riittävänä ja laadukkaana

-viittomakielen tulkkien saatavuus turvataan kaikkialla

-vammaisten tulkkauspalvelua kehitetään yhteistyössä kansallisten kuurosokeusalan järjestöjen kanssa”

17.10.2023 Kirje Kelan valtuutetulle

”Suomen Kuurosokeat ry haluaa tuoda tietoonne vakavat ongelmat, joita Kelan järjestämässä tulkkauspalvelussa on. Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset jäävät liian usein ilman tulkkia ja tämä estää heidän yhdenvertaisen osallisuutensa kaikilla elämän alueilla. Suomen Kuurosokeat ry on toistuvasti ollut yhteydessä Kelaan ja huomauttanut ongelmista. Olemme myös tarjonneet asiantuntijuutta kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten asiakkaiden tulkkauspalvelun kehittämiseksi.”