Rekisteriseloste kuntoutus

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kuurosokeat ry

 2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Kuntoutumis- ja asumispalvelut / johtaja Risto Hoikkanen

risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi p. 0405661371

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kuntoutuksen toteuttaminen.

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

 5. REKISTERIN NIMI

Kuntoutujarekisteri

 6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kuntoutustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot tallennetaan ja niiden virheettömyys varmistetaan säännöllisesti EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 4 mukaista henkilötietoa ja artiklan 9 mukaisiin erityisiin henkilöryhmiin kuuluvaa tietoa.

Asiakkaan henkilötiedot:

 • henkilötunnus
 • nimi
 • osoite
 • kotikunta
 • kommunikointi ja liikkuminen
 • apuvälineet
 • omainen, edunvalvoja

Hallinnolliset tiedot:

 • saapumispäivä
 • poistumispäivä
 • yksittäisten käyntien ajankohdat
 • laskutustiedot
 • maksusitoumuksien voimassaoloaika

Muita tietoja:

 • palvelu- ja/tai kuntoutussuunnitelmiin liittyvät tiedot
 • asiakaskertomukseen liittyvät tiedot
 • kuntoutusprosessin suunnittelu, seuranta, arviointi ja raportointi
 • päivittäinen seuranta
 • annetut palvelut
 • kuntoutusjaksojen aikaiset ohjausselosteet ja kartoitukset
 • raportteja, lausuntoja, suosituksia, diagnooseja

 6a. REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaan tullessa Suomen Kuurosokeat ry:n kuntoutuspalvelujen piiriin.

Tietoja saadaan:

 • asiakkaan omaisilta tai lähityöntekijöiltä
 • hoitavilta, kuntouttavilta ja opetusta tarjoavilta yksiköiltä
 • muilta asiakkaan asioita hoitavilta tahoilta
 • palveluntuottajan synnyttämä tieto

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan tai hänen huoltajansa/holhoojansa/ edunvalvojansa suostumusta.

Poikkeuksena:

 • tilastotiedot (THL/Hilmo)
 • KKRL 59 § mukaiset tiedot

Kolmannen osapuolen tuottamaa materiaalia ei luovuteta ilman asianosaisten suostumusta.

 8. REKISTERIEN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriin on käyttöoikeus vain työntekijöillä jotka työskentelevät suorassa kuntoutuksen asiakassuhteessa.

Tiedot ovat salassa pidettäviä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti (artikla 9).

Sisäisessä käytössä, tulosteena tai sähköisessä muodossa, ei siirry henkilötunnusta muualle kuin laskutusjärjestelmään.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Henkilöstö allekirjoittaa työsopimuksen yhteydessä salassapitositoumuksen ja tietojärjestelmien käyttösopimuksen.

Ulkopuoliset henkilöresurssit ja opiskelijat allekirjoittavat salassapitositoumuksen ja tietojärjestelmien käyttösopimuksen. osallistuessaan kuntoutustoimintaan. Rekisteri sijaitsee Suomessa. Tarkempi kuvaus rekisterin suojaamiskäytännöistä löytyy Suomen Kuurosokeat ry:n tietotilinpäätöksestä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työkuvaan se kuuluu.

Henkilökunta koulutetaan ja perehdytetään rekisterin käyttöön.

Sähköinen rekisteri

 • käyttäjäkohtaiset oikeudet ja salasanat
 • yksikkökohtaiset käyttöoikeudet
 • jatkuva käytön valvonta ja rekisteröinti

Manuaalinen rekisteri

 • lukitut arkistotilat ja työhuoneet.

9. REKISTERIEN YHDISTÄMINEN

Järjestelmään yhdistetään taloushallinnon Sonet -rekisteri. Sonet -rekisterin siirtotiedostot ovat sähköisiä ja suojattuja.

10. HENKILÖREKISTERIEN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS,
      ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Rekisterin asiakastiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Asiakkaan kuntoutustiedot säilytetään varmistetussa sähköisessä tietokannassa ja manuaalisessa rekisterissä. Sähköisestä tietokannasta asiakkaan kuntoutustiedot ja niistä tehdyt varmuuskopiot poistetaan. Manuaalisesti tallennetut tiedot tuhotaan silppurilla.

11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Asiakkaiden informointi tapahtuu soveltaen Tietosuojavaltuutetun mallia 1/2000 ”Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista”.

12. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15 – 22 artiklan ja 34 artiklan mukaiset tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastusoikeus toteutetaan maksuttomasti kerran vuodessa kirjallisen pyynnön perusteella rekisterin vastuuhenkilölle.

13. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteritietojen korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpidosta vastaaville työntekijöille.

Virhe korjataan viipymättä ja korjauksesta tiedotetaan asiakkaalle.

14.  MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

15. REKISTERIHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Rekisteritoiminnoissa päätösvaltaa käyttävät rekisteristä vastuussa olevat työntekijät.

Rekisteritoimintoja käyttävät kuntoutustoiminnassa olevat työntekijät.

16. NIMETÄÄN REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Rekisteriasioita hoitaa Suomen Kuurosokeat Ry:n tietosuojavastaava IT-päällikkö Marko Vainiomaa.

17. REKISTERISELOSTEEN SAATAVILLAOLOTAPA

Rekisteriseloste on nähtävillä rekisterinpitäjän www-sivuilla.

18. SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

Sähköisen rekisterin käytön opastus ja tietosuojaohjaus tapahtuvat samanaikaisesti. Suomen Kuurosokeat Ry järjestää työntekijöille käyttökoulutusta tarpeen mukaan.

19. SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN, ONGELMISTA JA PUUTTEISTA ILMOITTAMINEN

Ongelmista ja puutteista ilmoitetaan välittömästi suullisesti tai kirjallisesti rekisterin ylläpidosta vastaaville työntekijöille.

Teknisissä ongelmissa otetaan yhteyttä ICT-tukipalveluihin osoitteella it-palvelut@kuurosokeat.fi.