Kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen

 

Vammaisjärjestöt ovat julkaisseet kannanoton, joka koskee vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Järjestöt ehdottavat tämänhetkisen valmistelun keskeyttämistä ja uuden, laaja-alaisen valmistelun käynnistämistä.

KANNANOTTO

Asia                    Vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteet
Viite                   Opetushallituksen kuulemistilaisuus 3.2.2021

Allekirjoittaneet järjestöt oli kutsuttu kuulemistilaisuuteen, jossa Opetushallituksen asiantuntijat esittelivät, miten saadut lausunnot on otettu huomioon tutkinnon perusteiden viimeistelyssä. Moni vammaisjärjestö on lausunnoissaan ja kuulemistilaisuudessa esittänyt välttämättömiä tutkintorakenteen parannusehdotuksia ja korjaustarpeita.

On huolestuttavaa, jos vammaisalan tutkintorakenne saatetaan voimaan sellaisena, ettei se vastaa henkilökohtaisten avustajien ammatin työelämälähtöisyyttä eikä vammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja oikeuksia. Tutkinto pitää rakentaa vammaisuuden kirjo huomioon ottaen ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen pitää olla koko tutkinnon läpileikkaava lähtökohta.

Tilaisuudessa 3.2. tuli esiin, että asiaa ollaan valmistelemassa suurella kiireellä. Olemme erittäin huolissamme siitä, että vammaisjärjestöjen lausunnoissa esitettyjä ehdotuksen vakavia puutteita ei tosiasiassa olla ottamassa huomioon tutkintoa uudistettaessa.

Perustelut:

  • Valmisteilla olevan vammaisalan tutkintorakenteen tulee vastata voimassa olevaa vammaislainsäädäntöä.
  • Lisäksi vammaispalvelulain uudistuksen valmistelu on vasta vireillä.
  • Lain tasoinen YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa viranomaisia toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi.
  • YK:n vammaissopimus 4 artikla velvoittaa, että laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.
  • Esitettävät tutkinnon perusteet lisäisivät vammaisiin henkilöihin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä.

Valmistelussa on kuultu etupäässä työmarkkinaosapuolia. Valmistelu on jakaantunut kahteen eri tutkintoon, joiden keskinäinen suhde ja riippuvuus johtavat kokonaisuuden vääristymiseen. Se on tullut esiin vasta nyt.

Tutkintokokonaisuus ei ole ollut kaikkien vammaisjärjestöjen tiedossa riittävän ajoissa, jotta meillä olisi ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa tutkintoehdotuksen sisältöön.

Me allekirjoittaneet valtakunnalliset vammaisjärjestöt edustamme suurta osaa henkilökohtaisen avun käyttäjistä. Esitämme henkilökohtaisen avun osaamisalan ja koko vammaisalan ammattitutkinnon laajaa ja avointa uudelleenarviointia, johon erilaisia tarpeita edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan.

Ehdotamme tämänhetkisen valmistelun keskeyttämistä ja uuden, laaja-alaisen valmistelun käynnistämistä.

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf
Hengityslaitepotilaat ry
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Invalidiliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Vammaisfoorumi ry

Tiedoksi:
Assistentti.info -verkosto
Autismiliitto ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry JHL
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr KVPS
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Suomen Kuntaliitto ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kuvituskuva: Pixabay