Opintopolku

 

Varhaiskasvatuksesta alkaen kohti työelämää

Syntymästään kuurosokeiden ja lievemmin kuulonäkövammaisten lasten kasvun ja yksilöllisen kehityksen tukeminen alkaa varhaiskasvatuksesta. Se etenee peruskoulun kautta toisen asteen ja osalla korkea-asteen opintoihin. Kaksoisaistivamma on harvinainen ja hyvin yksilöllinen. Kuulovamman ja näkövamman yhdistelmästä syntyy kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen erityistarpeita. Ne eivät kuitenkaan sinänsä estä opiskelua ja opintopolulla etenemistä tai työllistymistä. Yksilöllisten tarpeiden selvittämiseen sekä opetuksen ja opiskelun tukitoimiin tarvitaan monia eri alojen asiantuntijoita.

Järjestön opintokoordinaattori tekee yhteistyötä asiakasperheiden sekä opetustoimen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyössä pyritään kuulonäkövammasta syntyvien tarpeiden huomioon ottamiseen koulun valinnassa, aloituksessa, vaihtamisessa ja muissa siirtymä- eli nivelvaiheissa. Perusopetuksen jälkeisissä jatko-opinnoissa korostuvat oppimisvalmiudet ja toimintakyky. Niiden kehittämiseen pyritään kuntoutuksen ja pedagogisten menetelmien avulla yksilökohtaisesti koko opintopolun ajan.

Asiakkuus ja koulumuodot

Opintokoordinaattorin asiakkaiksi tullaan yleensä terveydenhuollon kuntoutusohjaajien kerrottua kuurosokeiden järjestöstä ja palveluista. Asiakkaat voivat olla mistäpäin tahansa Suomea. Usein kuulonäkövamma diagnosoidaan jo ennen kouluikää, ja syntymästään kuurosokeat tulevatkin tavallisesti pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Opintokoordinaattorin työn päätavoite on huolehtia kuulonäkövamman yhteisvaikutuksen huomioon ottamisesta koulussa ja opiskelussa. Tähän liittyy tarvittavan tuen ja apuvälineiden varmistaminen sekä perheen kutsusta terveydenhuollon ja koulun palavereihin osallistuminen. Eri tahojen koordinoidulla yhteistyöllä pyritään esteettömään ja turvalliseen oppimiseen jokaisella kouluasteella.

Osa kuulonäkövammaisista käy yhdessä muiden ikäistensä kanssa lähikoulua ja pärjää hyvin tuetusti. Osa puolestaan hyötyy Valtion erityiskouluista, Valteri-kouluista, tai niissä järjestettävistä tukijaksoista perusopetuksen aikana. Nykyisin järjestön lapsi- ja nuorisoasiakkaista valtaosalla on Usherin oireyhtymä.

Lisätietoa:

Ohjauksen yhteistyö opintopolun aikana -kuvio (pdf)
Ohjauspalvelu opintopolun aikana -kuvio (pdf)
Valtion erityiskoulut
Usherin oireyhtymä

Toimittanut Sonja Kurki 3.6.2014

Ohjauksen yhteistyö opintopolun aikana –kuvion kuvailu

Kuvion muodostaa iso, vaaleansininen soikea ympyrä, jonka sisällä on erivärisiä soikeita ympyröitä, nuolia ja suorakulmioita. Soikean ympyrän alla on kuvion otsake Suomen Kuurosokeat ry:n opintokoordinaattorin ohjauspalvelu opintopolun aikana ja nivelvaiheissa (keltainen nuoli). Sivun vasemmassa yläkulmassa on Suomen Kuurosokeat ry:n logo ja oikeassa yläkulmassa on RAY tukee -logo. Oikeassa alakulmassa on kuvion tekijä Toim. Sonja Kurki 2.6.2014.

Soikean ympyrän halkaisee leveä sininen nuoli kello seitsemästä kello kahteen. Nuolen kärki osoittaa kello kahdessa ympyrän kehällä olevaa vihreää ympyrää, jossa lukee mustalla työelämä. Nuolen sisällä lukee valkoisella SKS:n opintokoordinaattorin ohjaus opintopolun aikana: kuulonäkövammaisen lapsen arkiympäristön kartoitus, tuki, koulu- ja kotikäynnit, yhteydenpito – tarvittaessa yhteistyössä SKS:n muiden toimijoiden kanssa.

Nuolen yläpuolella on neljä koulutusasteita kuvaavaa soikiota. Soikioiden ja leveän sinisen nuolen välissä on kaksisuuntaiset mustat nuolet. Vasemmalla, kello kahdeksan kohdalla on valkoinen pyöristetty suorakulmio, jossa on teksti lapsi, perhe. Muut nuolen yläpuolen neljä soikiota ovat sinisiä. Ensimmäisessä soikiossa on esikoulu. Sen yläpuolella lukee varhaiskasvatus. Toisessa soikiossa on peruskoulu. Sen yläpuolella lukee perusaste. Kolmannessa soikiossa on lukio / ammatillinen. Sen yläpuolella lukee toinen aste. Viimeisessä, neljännessä ympyrässä on jatko-opinnot. Sen yläpuolella lukee korkeakoulut. Koulutusasteita kuvaavien ympyröiden välillä on yksisuuntaiset keltaiset nuolet, jotka osoittavat aina seuraavaa koulutusastetta kohti. Lisäksi lukiosta/ammatillisesta ja jatko-opinnoista lähtee keltaiset nuolet kohti työelämää.

Leveän nuolen alapuolella on kaksi suorakulmiota. Ne ovat yhteydessä toisiinsa ja leveään nuoleen kaksisuuntaisilla mustilla nuolilla. Vasemmanpuoleisen, lilan suorakulmion musta teksti on terveydenhuolto, kuulon / näön kuntoutusohjaajat; terapeutit ym. Oikeanpuoleisen oranssin suorakulmion valkoinen teksti on koulu: opettaja, erityisopettaja, ohjaava opettaja, opinto-ohjaaja ym.

Kuvailuteksti Riitta Lahtinen 12.6.2014

Ohjauspalvelu opintopolun aikana -kuvion kuvailu

Kuvion pääotsikko sivun yläosassa on opintokoordinaattorin ohjauspalvelu kuulonäkövammaisen lapsen ja nuoren opintopolun aikana. Kuvion muodostaa viisi suorakulmiota. Sivun vasemmassa yläkulmassa on Suomen Kuurosokeat ry:n logo ja oikeassa yläkulmassa on RAY tukee -logo. Oikeassa alakulmassa on kuvion tekijä Toim. Sonja Kurki 12.6.2014.

Pääotsikon alla on valkoinen suorakulmio. Sen sisällä on mustalla otsikko ja kolme alakohtaa. Otsikko on tavoitteena varmistaa opinnoissa. Yksi kuulonäkövamman huomioiminen koulussa ja opiskelussa. Kaksi tarvittava tuki ja apuvälineet. Kolme yksilöllinen opintopolku kohti työllistymistä.

Neljä muuta sinistä suorakulmiota ovat ylhäällä vasemmalla ja oikealla, sekä näiden alla vasemmalla ja oikealla. Vasemman ensimmäisen suorakulmion yläpuolella lukee uusi asiakas. Suorakulmion otsikko on arkiympäristön kartoitus. Sen alla on kolme alakohtaa, jotka ovat esikoulu (yhteistyö aluetyöntekijän kanssa), peruskoulu (yhdessä verkoston kanssa) ja lukio/ammatillinen koulutus. Nämä johtavat pienellä nuolella merkittynä nykytilaan ja muutostarpeeseen, joita ovat kommunikaatiomenetelmät, vuorovaikutus ja suoriutuminen, apuvälineet, ympäristön esteettömyys ja turvallisuus. Tästä suorakulmiosta lähtee nuoli oikealla olevaan ylempään suorakulmioon.

Suorakulmion otsikko on tuen suunnittelu ja järjestäminen sekä yhteydenpito. Sen alla on viisi alakohtaa. Ensimmäinen on oppilas tai opiskelija ja perhe. Toinen on opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ym. koulun henkilökunta. Kolmas on kuulon ja näön kuntoutusohjaajat. Neljäs on muut asiantuntijat ja SKS:n toimijat. Viides on Valteri-verkoston ohjaavat opettajat ja tukijaksot yleisopetuksen tukena. Tästä suorakulmiosta lähtee nuoli vasemmalla alhaalla olevaan suorakulmioon.

Suorakulmion otsikko on opintojen etenemisen seuranta. Sen alla on neljä alakohtaa. Ensimmäinen on tuen riittävyys ja vaikuttavuus. Toinen on vuorovaikutus ja suoriutuminen. Kolmas on apuvälineet, niiden käyttö ja riittävyys. Neljäs on koulun ja luokan fyysisen ympäristön esteettömyys ja toimivuus. Tästä suorakulmiosta lähtee nuoli oikealla alhaalla olevaan suorakulmioon.
Suorakulmion otsikko on ohjaus nivelvaiheissa. Sen alla on neljä alakohtaa. Ne ovat koulun, luokan tai opettajan vaihtuminen, kouluasteelta toiselle siirtyminen, muut muutostilanteet kuten sairauden tai oireyhtymän eteneminen ja viimeisenä työelämään siirtyminen. Nämä johtavat pienellä nuolella merkittynä tekstiin kartoitus plus oppilaan tai opiskelijan yksilölliset valinnat ja päätökset (vertaa itsemääräämisoikeus).

Kuvailuteksti Riitta Lahtinen 15.6.2014