Kommunikaatio

Kommunikaatio ja opetus

Osaksi yhteisöjä

Kommunikaatiolla ja sen kehittymisellä on kuulonäkövammaiselle henkilölle suuri merkitys yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistuessa. Kommunikaatio auttaa kehittymään kielellisesti, jolloin myös vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Tavoitteena on edistää oppimisvalmiuksia ja tukea minäpystyvyyttä.

Yksilölliset tarpeet ja kommunikaatiomenetelmät

Kuulonäkövammaisen opetustilanteissa yksilölliset tarpeet tuovat haasteita kommunikoinnille ja sen sujuvuudelle. Kuulonäkövammaisen toinen kaukoaisteista on tavallisesti toista parempi. Samoin syntymästään kuurosokeilla voi olla kuulon ja näön jäänteitä, joista kuulolla on oleellinen merkitys puheen ja kielen oppimisessa. Siksi jäljellä olevien aistien toiminnallista käyttöä vahvistetaan kuntoutuksen lisäksi opetuksella. Kuurosokea lapsi ei pysty kompensoimaan kuulonsa puutteita näöllä eikä näkönsä puutteita kuulon avulla.

Usein kuulonäkövamma on etenevä, jolloin oppijan kuulo ja/tai näkö voi huonontua jopa yhden lukuvuoden aikana. Kun esimerkiksi oppijan näkökenttä kapenee, hän ei voi seurata luokassa kuin opettajaa tai yhtä oppilasta kerrallaan. Lisäksi mahdollinen viittominen on tehtävä kapealle näkökentälle sopivalla korkeudella ja etäisyydellä. Kuulovamma rajoittaa samalla tavalla oppijan kommunikaatiota sekä opetuksen ja luokkatyöskentelyn seuraamista. Sisäkorvaistutteen ja teknisten apuvälineiden myötä kuulo voi parantua niitä käytettäessä. Silti suuntakuulo ei toimi, jos toinen korva on kuuro tai vaikeasti huonokuuloinen. Niinpä parityöskentely toisen oppijan kanssa on kuulonäkövammaiselle huomattavasti helpompaa kuin ryhmässä.

Aistit ja kommunikointimenetelmät

Kommunikaatiomenetelmiä voidaan tarkastella kielen vastaanotossa käytettyjen aistikanavien mukaan. Jäljellä oleva kuulon ja näön laatu vaikuttavat kommunikointimenetelmien käyttöön. Näitä ovat puhe, viitottu puhe ja huulio, viittomakieli, taktiiliviittominen ja taktiilit sormiaakkoset, kirjoitettu kieli, piirtäminen, kuvailu keholle ja kosketusviestit, kuvien ja esineiden käyttö tai edm. erilaiset yhdistelmät. Mitä vaikea-asteisempi kuulonalenema on, sitä enemmän tarvitaan visuaalista kommunikaatiota. Viittomakieliset ja taktiiliviittomia käyttävät kuulonäkövammaiset saavat Kelalta vähintään 360 tuntia vuodessa tulkkipalveluja sekä opiskelutulkin perusopetuksen jälkeen. Perusopetuksen aikaisesta tulkkauksesta vastaa kotikunta.

Kuormittumisen vähentäminen

Kuulonäkövammainen oppija kuormittuu opiskellessaan psyykkisesti ja fyysisesti. Hän joutuu pinnistelemään kuullakseen opettajan puheen sekä yrittäessään samanaikaisesti lukea taululta ja kirjoittaa omia muistiinpanoja. Selkokielellä ja monipuolisella havainnollistamisella voidaan tukea työmuistia opetuksen aikana. Erilaisilla apuvälineillä pyritään samoin keventämään tiedon hankkimisen lisäksi fyysistä kuormitusta. Oppija tarvitsee ja ottaakin väsyessään mikrotaukoja oppituntien aikana. Lisäksi on hyvä huolehtia tarpeellisista lepotauoista.

Artikkeli

Oppijan kommunikaatio ja opetus -kuvio (pdf)

Toimittanut Sonja Kurki 3.6.2014

Oppijan kommunikaatio ja opetus –kuvion kuvailu

Vasemmassa yläkulmassa Suomen Kuurosokeat ryn logo ja oikeassa yläkulmassa Ray tukee -logo. Oikeassa alakulmassa on kuvion tekijä Toim. Sonja Kurki 5.6.2014.
Kuvio muodostuu viidestä ympyrästä. Keskellä on keltainen ympyrä, sen ympärillä on vaaleamman sininen kehäviiva, jossa on neljä sinistä ympyrää kello kahdentoista, kolmen, kuuden ja yhdeksän kohdalla. Keskimmäisessä, keltaisessa ympyrässä on sininen teksti: otsikko Kommunikaatio, jonka alla on kolme ranskalaista viivaa. Ne ovat

 • Kielellisten valmiuksien kehittyminen
 • Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen
 • Oppimisvalmiuksien edistäminen

Kehällä ylimmäisen, kello kahdentoista kohdalla olevan ympyrän otsake keltaisella on Aistien käyttö. Sen alla on valkoisella kolme ranskalaista viivaa. Ne ovat

 • Jäljellä olevan kuulon ja näön vahvistaminen
 • Mahdollistaa ja tukee kommunikointia / oppimista
 • Moniaistinen kommunikaatio / opetus: tukee tai korvaa puhetta, auttaa vähentämään psyykkistä ja fyysistä kuormitusta

Kehällä oikealla, kello kolmen kohdan ympyrän otsake keltaisella on Opettaja ja ohjaaja. Sen alla on valkoisella viisi ranskalaista viivaa. Ne ovat

 • Opetussisältöjen ja -menetelmien valinta
 • Nimeämisen ja kuvailun käyttö viestinnässä
 • Moniaistisen oppimateriaalin tuottaminen
 • Oppimisen varmistaminen
 • Tuki ja rohkaisu kommunikointiin ja vuorovaikutukseen

Kehällä alimmaisena, kello kuuden kohdan ympyrän otsake keltaisella on Opetus ja luokka. Sen alla on valkoisella viisi ranskalaista viivaa. Ne ovat

 • Opetuksen tavoite ja toteutus (yksilö / pari / ryhmä)
 • Kommunikointia ja työskentelyä tukeva rauhallinen ja turvallinen ympäristö ja opetusmenetelmät
 • Oppimateriaalin muoto / jako
 • Esteettömyys; tilat, valaistus ja ääniympäristö
 • Yhteisöllisyys

Kehällä vasemmalla, kello yhdeksän kohdan ympyrän otsake keltaisella on Oppija. Sen alla on valkoisella kuusi ranskalaista viivaa. Ne ovat

 • Oma selkeä ja pysyvä / liikkuva työpiste
 • Istumapaikan sijainti
 • Apuvälineet
 • (Koulunkäynnin) ohjaaja / Tulkki
 • Kommunikointitarve
 • Osa yhteisöä

Kuvailuteksti Riitta Lahtinen 4.6.2014