Opinnäytetyöt

Kommunikaatiopalvelut tukevat ohjauksen muodossa eri-asteisten opiskelijoiden opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt liittyvät lähinnä eri kommunikaatiomenetelmiin, kuvailuun, opastukseen, eri aistien ja apuvälineiden käyttöön. Opinnäytetöitä on valmistunut monilta eri aloilta kuten viittomakielen tulkkauksesta, viittomakielen ohjauksesta, henkilökohtaiseen avusta ja hoitoalalta.

Uusimmat työt:

Hautala, Naskali, Skyttä 2023. Neurologisen statuksen tutkiminen kuulonäkövammaiselta
Koulutusmateriaali ensihoidon opiskelijoille. Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Ensihoitaja (AMK)

Rovio, N. 2023. Värien kuvailu kuulonäkövammaisille: kuinka kuulonäkövammaiset kokevat värit ja miten he toivovat niitä kuvailtavan? Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Salminen, T. 2022. Kommunikaatio kuurosokeiden asukkaiden kesken Riston talossa. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hautalahti, S-T. 2022. Kuurosokeille tulkkaus keilailussa. Tulkkausmateriaalin kehittäminen yhteistyössä Suomen Kuurosokeat ryn kanssa. Tulkki, AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Huhtinen, J. 2021. Puheentoisto kuurosokealle asiakkaalle. Tulkki, AMK. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Knuuttila, K 2020. Kuurosokean rajoittunut näkökenttä -pedagogisia ratkaisuja viittomaopetuksessa etäyhteyden välityksellä. Ammatillinen opettajakoulutus. Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Seppänen, I. 2020. Taktiilisti viitotusta kuvailusta tilan hahmottamiseen. Viittomakielen tulkin tutkinto. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tihinen, Minna 2020. Ratsastushaptiisit: kommunikointi kuurosokean ratsastajan kanssa

Vanhala, E. & Lukkarila, V. (2020). Sosiaalishaptisen kommunikoinnin käyttö ensihoidossa kuulo- ja näkövammaisten potilaiden kanssa. Oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoululle. Ensihoitajakoulutus.

Varppee, O. 2020. Haptinen tutkiminen kuvailun tukena – puheella kommunikoivien kuurosokeiden kokemuksia. Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Väätäinen, M. 2020. Opettajien ja vanhempien kokemukset kuulonäkövammaisen oppilaan fyysisestä oppimisympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

-Ruissalo, M. & Röytiö, U. 2019. Ikääntyneet kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset asiakkaat – huomioita tulkkauksen näkökulmasta. Viittomakielen tulkin tutkinto. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-Wallenius-Penttilä, K. 2018. Oikeus kuolla omalla kielellään? Viittomakielisen potilaan saattohoito. Sairaanhoitaja (YAMK) Opinnäytetyö. Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu

-Kovanen, Merja; Heikkinen, Paula; Koski-Vähälä, Jaana. Kuurosokean henkilön ympäristöön orientoitumisen tukeminen kuvailun keinoin uudessa asuin- ja toimintaympäristössä 2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus, tulkki (AMK). Diakonia-ammattikorkeakoulu.

-Häggblom, Ida. Onko tämä tarpeeksi tärkeää? Ytimekkään reittikuvailun kirjoittaminen. 2018. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-Heikintalo Jenni Sen kulmaan voi lyödä päänsä – Sisätilan reittikuvailu Suomen Kuurosokeat ry:n keskustoimistoon. 2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

-Kuisma, Heli & Mikkola, Soile. Kuurosokeiden kokemuksia tulkin käytöstä sairaalassa ja kommunikaatiosta hoitohenkilökunnan kanssa. 2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

-Kervinen, Aku. Konstit on monet: Tulkkauksen käytännöt kuurosokeiden liikunta- ja urheilutilanteissa. 2018. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-Liinu, Sundelin, Liinu. Kuurosokea opiskelija korkeakoulussa. Haasteita ja mahdollisuuksia. 2017. Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikka, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos.

-Häivälä, Elina.Komiikkaa, dokumenttia ja scifiä kuvailutulkattuna. Analyysi kuuden englanninkielisen ohjelman kuvailutulkkauksen osa-alueista. 2016.. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-Pekkonen, Jenni. ”Ulostulokanavista matalataajuuksiin” Tapaustutkimus sanallisen kuvailun tukena hyödynnetyistä menetelmistä. 2016. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kujanpää, Anni. Miltä tuo ääni näyttää? Keinoja ei-kielellisten äänten ja äänen ominaisuuksien kuvailuun. 2016. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu

– Närä, Johanna. Silmänruokaa korville ja keholle (PDF). Tapaustutkimus ruoka-annosten kuvailusta kuurosokealle. 2014. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-Hottinen,  Maisa. Haptiisien käytöstä natiiviröntgentutkimuksessa. 2013. Radiografia ja sädehoito, Metropolia Ammattikorkeakoulu

-Lohioja, Saija. Että jotenkin semmonen yhteen hiileen puhaltaminen enemmän. Viittomakielentulkin ja viittomakielen ohjaajan roolit samoissa tilanteissa kuurosokean asiakkaan kanssa. 2015. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Räihä, Anna. Varmaan tosi vaikea, jos mä vaan viittosin, enkä tekis mitään kehollista”  – Kuurosokeiden ja viittomakielen tulkkien kokemuksia liikunnan ja liikkeiden tulkkauksesta. Viittomakielentulkin ja viittomakielen ohjaajan roolit samoissa tilanteissa kuurosokean asiakkaan kanssa. 2015. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu