Strategia 2021-2025

1. Yhdistyksen visio

Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat ovat yhdenvertaisia ja itsenäisiä yhteiskunnan jäseniä.

2. Yhdistyksen missio

Suomen Kuurosokeat ry toteuttaa kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa toimintaa sekä tukee heitä julkisten palvelujen piiriin hakeutumisessa. Järjestö tukee vertaistoimintaa, arvostaa asiakkaidensa asiantuntemusta ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeusalan johtava asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tekee kuurosokeutta tunnetuksi ja edistää asiakkaidensa oikeuksien toteutumista.

3. Järjestöllä on viisi strategista päätavoitetta ja näitä tukevat toimenpiteet.

A. Päätavoite 1 on kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen

 • 1.1. Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat kokevat itsensä arvostetuiksi jäseniksi omassa yhteisössä ja yhteiskunnassa
 • 1.2. Kuulonäkövammaisilla ja kuurosokeilla on riittävät ja ajantasaiset tiedot yhteiskunnan tarjoamista tuista ja palveluista ja yhdistys tukee niiden saavutettavuutta.
 • 1.3. Yhdistys tuottaa ja tarjoaa sellaisia kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden tarvitsemia palveluja ja tuen muotoja, joita julkinen palvelujärjestelmä ei joko tuota, tai niitä ei ole riittävästi saatavilla.

B. Tavoitteen 1 toimenpiteitä

 • Edistetään kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden osallisuutta yhteiskuntaan.
 • Tarjotaan kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille saavutettavaa tietoa yksilöllisesti.
 • Vaikutetaan yhteiskunnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.
 • Turvataan kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille toteutettava toiminta myös tulevaisuudessa vaikuttamalla yhteiskunnan päättäjiin.
 • Turvataan yhdistyksen toimintaedellytykset varmistamalla riittävä järjestörahoitus.

A. Päätavoite 2 on lisätä Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnan houkuttelevuutta ja siten kasvattaa jäsenistön ja toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrää

B. Tavoitteen 2 toimenpiteitä

 • Parannetaan yhdistyksen näkyvyyttä ja imagoa
 • Tavoitellaan myös potentiaalisia kohderyhmiä.
 • Kehitetään toimintaa nuoria kiinnostavaksi.
 • Kartoitetaan kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden tarpeita, mitä toimintaa tarvitaan, mikä toiminta houkuttelee uusia asiakkaita ja miten asiaan voidaan vaikuttaa.
 • Otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä uusiin jäseniin ja toimintaan osallistuviin sekä järjestetään heille vertaistuellisia tapaamisia.

A. Päätavoite 3 on lisätä tietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta yhteiskunnassa ja erityisesti julkisissa palveluissa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa

 • 3.1. Kuulonäkövammaisuuteen ja kuurosokeuteen liittyvä tieto kuntien ja maakunnan (sote) päätöksenteossa lisääntyy
 • 3.2. Tarjotaan tietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta varhaiskasvatukseen, peruskouluun, toisen asteen sekä muuhun opetukseen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla

B. Tavoitteen 3 toimenpiteitä

 • Kirjoitetaan artikkeleita sidosryhmien julkaisuihin sekä medialle.
 • Laaditaan kannanottoja ja lausuntoja.
 • Toteutetaan tiedotuskampanjoita.
 • Järjestetään koulukierroksia, joissa tiedotetaan kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta.

A. Päätavoite 4 on, että julkisen sektorin palveluissa osataan hyödyntää kuulonäkövammaisuuteen ja kuurosokeuteen liittyvää järjestölähtöistä osaamista ja kokemustietoa.

B. Tavoitteen 4 toimenpiteitä

 • Verkostoidutaan sote-alan eri toimijoiden kanssa ja järjestetään heille koulutusta kuurosokeudesta ja järjestön erityisosaamisesta.
 • Varmistetaan kokemusasiantuntijoiden riittävä määrä alueellisesti ja osaaminen julkisen sektorin toimijoiden kouluttajina.
 • Järjestetään perehdytystä ja täydennyskoulutusta työntekijöille osaamisen varmistamiseksi.

A. Päätavoite 5 on kehittää järjestön toiminta- ja johtamiskulttuuria ja siten turvata organisaation vaikuttava toiminta

B. Tavoitteen 5 toimenpiteitä

 • Selkeytetään asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tarkentamalla rooleja ja aikatauluja operatiivisen ja strategisen johtamisen välillä.

4. Strategian seuranta

Hallitus käy yhdessä johtoryhmän kanssa strategian läpi vuosittain strategia- ja neuvottelupäivässä seuraavaa vuotta suunniteltaessa. Strategian toimenpiteitä päivitetään tarvittaessa rullaavasti. Ennen strategiajakson päättymistä suunnitellaan ja toteutetaan strategian kokonaisuudistus.