Tietosuojaseloste

TIEDONSAANTIOIKEUS

Suomen Kuurosokeat ry:ssä rekisteröidään asiakasta koskevat tiedot rekistereihin, joita säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävissä yksiköissämme ja www-sivuilla. Niistä ilmenee, mitä tietoja keräämme ja talletamme asiakasrekisteriimme.

Henkilötietoja käytetään asiakkaidemme palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Keräämme vain tähän tarkoitukseen tarvittavia tietoja. Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Tiedot saamme asiakkaalta tai asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, läheisiltä tai hoitavilta yksiköiltä. Rekisteriin tulee myös palveluntoteuttajan tuottama tieto.

Tietoja käsittelevät vain asiakkaiden palveluja tuottavat työntekijät. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaallamme on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada pyynnöstä niistä kopiot kirjallisina.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella kirjallisella pyynnöllä. Pyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tietojen antaja tarjoaa asiantuntija-apua tietojen tulkitsemiseksi.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Oikeus evätään vain poikkeustapauksessa, esim. jos tiedosta voisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaalle tai jonkun toisen oikeuksille. Rekisteristä vastaava antaa epäämisestä kirjallisen vastauksen, jossa hän myös kertoo epäämisen syyt.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HKI.

OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekistereissämme oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Pyyntö tiedon korjaamisesta osoitetaan rekisteristä vastaavalle. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteristä vastaava antaa asiasta kirjallisen päätöksen. Siinä hän esittää ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Mikäli tietoa ei korjata, asiakasasiakirjoihin voidaan liittää asiakkaan oma asiaa koskeva selvitys. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN

Emme saa antaa rekistereihimme sisältyviä tietoja sivullisille ilman asiakkaan lupaa. Sivullisia ovat myös kaikki omat toimihenkilömme, jotka eivät osallistu henkilökohtaisesti asiakkaan palveluihin tai niihin liittyviin tehtäviin. Palveluihin osallistuvat ovat oikeutettuja tietoihin vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain asiakkaan kirjallisella tai asiayhteydestä muuten ilmenevällä suostumuksella tai lainsäädännön nimenomaisen määräyksen perusteella. Tietoja pyytävän on aina selvitettävä oikeutensa tietojen saamiseen. Suostumuksen lähtökohtana on, että asiakas tai hänen laillinen edustajansa tietää, mihin hän suostuu. Suostumus on vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

KIELTO-OIKEUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta itseään koskevia tietoja sivullisille. Tästä tehdään asiakkaan rekisteritietoihin selkeä merkintä.

Hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen voi kieltää terveydentilaansa ja kuntoutustaan koskevien tietojen luovuttamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.