Kooste ja lähteet

 

Kooste

Tulostettava Opintopolku-tietopaketti (10 s.)  Kuurosokeiden opintopolku (pdf)

Opintopolku-osioon liittyvät lähteet

Hoikkala, Ritva 2013.Kuurosokeiden opetuskäytäntöjä Suomessa opetushenkilöstön kuvaamana. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos. Viitattu 3.6.2014.

Lahtinen, Riitta 2008. Haptiisit ja hapteemit. Tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä. Erityispedagogiikan väitöskirja. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos.

Mustonen, Markku 2013.Kuulonäkövammaisen lapsen lääkinnällinen kuntoutus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kuntoutuksen ohjauksen- ja suunnittelun koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Viitattu 3.6.2014.

Ojala, Matti (toim.) 2004. ICF, Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Opas kuulonäkövammaisen oppilaan opettajalle 2004. TASO-projekti. Helsinki: Suomen Kuurosokeat ry.

Rönkä, Johanna 2014. Aluetyöntekijä. Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus. Suomen Kuurosokeat ry. Haastattelu 28.5.2014.

Toimittanut Sonja Kurki 3.6.2014