STEA tarkasti toimintaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt Suomen Kuurosokeat ry:tä koskevan tarkastuksen. Sen kohteena oli Suomen Kuurosokeat ry:n STEA:n yleisavustuksen, sopeutumisvalmennuksen ja ICT-palvelun avustusten käyttö vuosina 2017-2018. Samalla tehtiin RAY:n 2015 suorittaman tarkastuksen jälkitarkastus.

STEA nosti tarkastuskertomuksessa esille toiminnan puutteita ja virheitä, joiden korjaamiseen yhdistyksen on viipymättä ryhdyttävä. Elokuussa julkaistussa lopullisessa tarkastuskertomuksessa on huomioitu yhdistyksen tekemä vastine.

STEA toteaa: ”Tarkastuksessa arvioitiin myös avustusten kilpailuvaikutuksia, koska Suomen Kuurosokeat ry on laajentanut viime vuosina merkittävästi palvelutuotantoaan. STEA-avustuksia ei voi käyttää avustuksen saajan palveluliiketoiminnan kulujen kattamiseen. Sama periaate koskee kaikkia STEA-avustusta saavia järjestöjä, joilla on paljon palveluliiketoimintaa.”

STEAn mukaan Kuurosokeat ei ole antanut sille avustuspäätösten tekoa varten riittävästi tietoa 2017 alkaen voimakkaasti kasvaneesta palvelutoiminnasta, eikä organisaatiossa havaituista järjestö- ja palvelutoiminnan eriyttämistarpeisiin liittyvistä seikoista. STEA ei hyväksynyt myöskään sitä, että järjestötoimintaan ja palvelutoimintaan jakautuvassa organisaatiossa suurin osa hallinnon kuluista katetaan STEAn yleishyödylliseen toimintaan tarkoitetulla yleisavustuksella. STEA katsoo, että rekisteröidyssä yhdistyksessä on vain yksi hallinto, jossa kaikkien rahoituslähteiden pitää osallistua hallinnon kustannuksiin. STEAn mukaan yleisavustusta on käytetty avustusehtojen vastaisesti markkinaehtoisten palveluiden tuottamiseen.

STEA toteaa, että muun muassa avustuksen ilmeisten kilpailuvaikutusten takia se hyväksyy vuonna 2018 vain puolet (50 %) Kuurosokeiden yleishallinnollisista kuluista katettavaksi yleisavustuksella. Loput pitää kattaa palvelutoiminnan tai oman varainhankinnan tuotoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestö joutuu palauttamaan avustuksia vuodelta 2018.

STEA tarkasteli kriittisesti myös ICT-palveluiden toimintaa. Se muun muassa katsoi, että avustuksen koko oli liian suuri suhteutettuna asiakasryhmän kokoon, kustannusrakenteeseen ja palvelutoimintaan kohdistuva kilpailuvaikutus huomioon ottaen. STEA pitää epätodennäköisenä, että se voi jatkossa rahoittaa yhdistyksen ICT-palveluita yhtä laajasti. Muutosehdotuksia esitettiin samoin sopeutumisvalmennuksen järjestämiseen. STEA edellyttää yhdistyksen ryhtyvän toimenpiteisiin kustannuspaikka- ja laskentajärjestelmän selkiyttämiseksi.

STEA tekee vuosina 2020 ja 2021 uusintatarkastuksen, jossa tarkistetaan, onko tarkastuskertomuksessa edellytettyihin toimenpiteisiin ryhdytty.

Suomen Kuurosokeat ry on ryhtynyt STEAn edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin. Hallintoa organisoidaan uudelleen ja lisäksi avustusten takaisinperinnän johdosta on aloitettu YT-neuvottelut. Takaisinmaksusta tehdään sosiaali- ja terveysministeriölle kohtuullistamishakemus.