Oikeuksienvalvonnan lausunto ikääntyneiden kotihoidon laadun parantamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta toi lausunnossaan esille, että kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden kohdalla on usein tilanne, jossa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin – edes ikääntyessä.  Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden henkilöiden palveluasumista järjestettäessä on aina huomioitava esteetön asuminen, henkilöstön kieli- ja kommunikaatiotaidot sekä erityisvaatimukset asunnonmuutostöihin liittyen. Viittomakielisten kielellisiä oikeuksia ei oltu edelleenkään uudistuksessa huomioitu.

Koko lausunto on luettavissa tästä linkistä.